+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl
Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria prowadzi bieżącą, kompleksową obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Prawo spółek jest jedną z najbardziej rozwiniętych specjalizacji naszej Kancelarii, w której wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie.

Doradzamy w procesach tworzenia spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń w kraju i za granicą. Nasi prawnicy doradzają także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach ich restrukturyzacji oraz w zakresie dot. prowadzenia kompleksowej działalności gospodarczej podmiotów, w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Współpracujemy także z doradcami podatkowymi, w razie potrzeby zapewniając w ten sposób także możliwość korzystania z tego typu usług komplementarnych.
Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie podatków doradzamy w opracowywaniu optymalnych z punktu widzenia podatkowego rozwiązań dla przedsięwzięć gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego

Działalność Kancelarii w zakresie prawa papierów wartościowych i publicznego obrotu obejmuje w szczególności, reprezentowanie spółek przed instytucjami nadzorującymi obrót kapitałowy, wprowadzanie do publicznego obrotu nowych emisji akcji.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w tworzeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także prowadzili wiele transakcji fuzji i przejęć spółek.
Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie dla firm dokonujących inwestycji typu private equity, w tym venture capital, a także bieżącej obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym, w tym funduszy inwestycyjnych.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w transakcjach mających za przedmiot obrót udziałami lub akcjami spółek, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenia i podziały spółek i ich przekształcenia.
Doradzamy także w zakresie wyboru odpowiedniej strategii prowadzenia wyżej wymienionych procesów tak, aby były optymalne w zakresie kosztów i czasu ich trwania.

W ramach udzielanej pomocy prawnej przygotowujemy umowy inwestycyjne, porozumienia wspólników, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące i rozporządzające oraz inne dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Doradzamy również przy transakcjach zbywania lub nabywania zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Przeprowadzamy badanie stanu prawnego spółek i innych podmiotów oraz sporządzamy raporty due diligence.

Przy realizacji projektów transgranicznych, korzystamy z pomocy sprawdzonych renomowanych firm prawniczych.

Prawo kontraktów handlowych

Prawo kontraktów handlowych

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje umów związanych z konkretnymi dziedzinami ich aktywności. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych w celu zabezpieczenia interesów Klienta.
Przygotowując projekty umów i uczestnicząc w negocjacjach, zwracamy szczególną uwagę na rozpoznanie i zabezpieczenie wszelkich rodzajów ryzyk prawnych.

Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi Kancelaria uwzględnia również ryzyka podatkowe odnoszące się do proponowanych rozwiązań umownych

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości.

Doradzamy naszym Klientom na poszczególnych etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych (due diligence) dotyczących nieruchomości i ryzyk związanych z ich nabyciem, poprzez obsługę prawną negocjacji, aż po przygotowanie umów i pomoc przy czynnościach przed właściwymi urzędami.
Reprezentujemy Klientów we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych, począwszy od ustalania tytułu prawnego do gruntu, poprzez analizę planów zagospodarowania przestrzennego, organizację finansowania i zabezpieczanie kredytów, aż po uzyskiwanie wszelkich zezwoleń administracyjnych związanych z transakcją oraz niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych.
Uczestniczymy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek sektora publicznego.

Doradzamy naszym Klientom również przy:
• uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie;
• nabywaniu nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali, w szczególności lokali użytkowych, w tym w ramach transakcji obejmujących nabycie udziałów lub akcji w spółkach;
• przygotowywaniu umów z generalnymi wykonawcami, deweloperami i innymi uczestnikami procesu budowlanego;
• przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
• przygotowywaniu i negocjowaniu umów kredytowych i instytucji zabezpieczających spłatę kredytu;
• reprezentacji w sporach dotyczących nieruchomości w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych.

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria zatrudnia prawników wyspecjalizowanych w problematyce zamówień publicznych, którzy doradzają w procedurach przetargowych, zarówno zamawiającym, jak i oferentom.
Nasi prawnicy przygotowują ekspertyzy prawne dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Działalności Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje:
• pomoc prawną przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej;
• pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg;
• reprezentacje w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu przed sądami.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria doradza w sprawach związanych z reorganizacją, postępowaniem upadłościowym, układowym i likwidacją przedsiębiorstw.
Kancelaria świadczy usługi zarówno dla właścicieli i zarządów firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, syndyków, zarządców, jak również dla wierzycieli.

Obszar działalności Kancelarii w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a także reprezentację wierzycieli w tym postępowaniu.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.
Kancelaria przygotowuje propozycje restrukturyzacyjne, prowadzi procedury układowe i naprawcze.

Prawo pracy

Prawo pracy

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych, przygotowanie dla potrzeb Klientów projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych.

Doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Uczestniczymy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz oceny zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika.

W zakresie indywidualnych stosunków pracy, wspomagamy opracowanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, w tym dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy wszystkich instancji.

Kancelaria pomaga personelowi zagranicznemu w legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i polubownymi, jak również przed sądami administracyjnymi.

Prowadzimy również w imieniu Klientów negocjacje (mediacje) mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

Pracownicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania Klientów przed sądami. Nasi pracownicy i współpracownicy kończyli także aplikację sądową, jak również pracowali jako asesorowie w sądach powszechnych.

Udzielamy wsparcia klientom również w procesach związanych z postępowaniami upadłościowymi.